سبد خرید
0

No products in the cart.

Return To Shop
حساب کاربری

یا

02153236

 

قیمت رابیتس

قیمت رابیتس مسعود / تاریخ بروز رسانی قیمت ها : ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نامابعادحالتمحل تحویلقیمتعملیات
رابیتس۹ستون ۳۷۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس۹ستون ۳۹۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس۹ستون۴۱۰گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهران ۲۷,۰۶۴ تومان 
رابیتس۹ستون۴۵۰گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس۹ستون۵۱۰گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس ۱۳ ستون ۵۷۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهران ۳۵,۳۲۱ تومان 
رابیتس۹ستون ۶۰۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس ۱۳ ستونی ۶۰۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس ۱۳ ستون ۶۷۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهران ۳۸,۰۷۳ تومان 
رابیتس ۹ ستون ۷۰۰ گرم ۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس۱۳ستون ۷۱۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس ۹ ستون ۷۴۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس ۹ ستون ۷۶۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس۱۳ستون ۷۹۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهران ۴۳,۱۱۹ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۸۵۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهران ۴۶,۳۳۰ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۹۳۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهران ۸۳,۴۸۶ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۹۰۰ گرم ۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهران ۴۸,۱۶۵ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۹۵۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس۱۳ستون ۹۹۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس۱۳ستون ۱۰۴۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهران ۵۱,۸۳۵ تومان 
رابیتس۱۴ستون ۱۱۲۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهران ۵۴,۵۸۷ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۱۲۳۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهران ۶۱,۰۰۹ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۱۲۸۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهران ۶۳,۷۶۱ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۱۳۳۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهران ۷۰,۱۸۳ تومان 
قیمت رابیتس ایران / تاریخ بروز رسانی قیمت ها : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
نامابعادحالتواحـدقیمتعملیات
رابیتس ایران ۵۸۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس ایران ۷۰۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۱۳ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس ایران ۸۵۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۱۳ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس ایران ۹۶۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۱۳ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس ایران ۱۰۰۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۱۳ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس ایران ۱۱۳۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۱۳ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس ایران ۱۲۳۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۱۳ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت رابیتس مسعود قیمت رابیتس مسعود / تاریخ بروز رسانی قیمت ها ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نامابعادحالتواحـدقیمتعملیات
رابیتس۹ستون ۳۷۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس۹ستون ۳۹۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس۹ستون۴۱۰گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرم ۲۷,۰۶۴ تومان 
رابیتس۹ستون۴۵۰گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس۹ستون۵۱۰گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس ۱۳ ستون ۵۷۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرم ۳۵,۳۲۱ تومان 
رابیتس۹ستون ۶۰۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس ۱۳ ستونی ۶۰۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس ۱۳ ستون ۶۷۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرم ۳۸,۰۷۳ تومان 
رابیتس ۹ ستون ۷۰۰ گرم ۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس۱۳ستون ۷۱۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس ۹ ستون ۷۴۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس ۹ ستون ۷۶۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس۱۳ستون ۷۹۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرم ۴۳,۱۱۹ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۸۵۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرم ۴۶,۳۳۰ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۹۳۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرم ۸۳,۴۸۶ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۹۰۰ گرم ۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرم ۴۸,۱۶۵ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۹۵۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس۱۳ستون ۹۹۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرمتماس بگیرید
رابیتس۱۳ستون ۱۰۴۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرم ۵۱,۸۳۵ تومان 
رابیتس۱۴ستون ۱۱۲۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرم ۵۴,۵۸۷ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۱۲۳۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرم ۶۱,۰۰۹ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۱۲۸۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرم ۶۳,۷۶۱ تومان 
رابیتس۱۳ستون ۱۳۳۰ گرم۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونکیلوگرم ۷۰,۱۸۳ تومان 
قیمت سیم / تاریخ بروز رسانی قیمت ها : ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
نامابعادحالتمحل تحویلقیمتعملیات
سیم ۱/۵ آرماتور بندیبنگاه تهران۰ تومان
سیم ۲/۵ آرماتور بندیبنگاه تهران۰ تومان
سیم ۱/۵ آرماتور بندی  سلفونبنگاه تهران۰ تومان
سیم ۲/۵ آرماتور بندی سلفونبنگاه تهران۰ تومان
سیم رابیس بندیبنگاه تهران۰ تومان
سیم اسکوپبنگاه تهران۰ تومان
قیمت رابیتس ایران / تاریخ بروز رسانی قیمت ها : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
نامابعادحالتمحل تحویلقیمتعملیات
رابیتس ایران ۵۸۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۹ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس ایران ۷۰۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۱۳ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس ایران ۸۵۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۱۳ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس ایران ۹۶۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۱۳ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس ایران ۱۰۰۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۱۳ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس ایران ۱۱۳۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۱۳ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید
رابیتس ایران ۱۲۳۰ گرمی۲۴۰*۶۰ سانتی متر۱۳ ستونبنگاه تهرانتماس بگیرید

قیمت رابیتس درب کارخانه بسیار مقرون به صرفه تر است. قبل از خرید رابیتس باید نوع کارکرد آن مشخص شود. توجه داشته باشید که انواع توری ها ستون ها و چشمه های متغیر دارند. این امر باعث شده است که قیمت توری ها متفاوت باشد. شما می توانید با انتخاب نوع توری مورد نیاز خود در میزان هزینه ها صرفه جویی کنید.

رابیتس چیست؟

قیمت رابیتس
قیمت رابیتس

 

رابیتس یک نوع ورق فولادی مشبکی از جنس ورق گالوانیزه است. ضخامت ورق های گالوانیزه مورد استفاده بین۰.۲۵ تا ۰.۵۰ سانتی‌متر می باشد. توری رابیتس در ساختمان سازی و پروژه های عمرانی کاربرد دارد. قیمت رابیتس درب کارخانه بسیار مناسب است، از اینرو اغلب کاربران این محصول پرکاربرد را درب کارخانه تهیه می کنند.

رابیتس جزء مصالح مهم و کاربردی در صنعت ساختمان سازی است. معمولا از این محصول جهت افزایش استحکام و شکل‌پذیری مصالح ساختمانی استفاده می کنند. در واقع قطر کم توری های فلزی در شکل پذیری مصالح ساختمانی نقش بسزایی دارند. به همین دلیل برای انجام طرح‌های داخلی ساختمان از قبیل اجرای فونداسیون داخلی، ساخت نور مخفی درون سقف و ساختمان و نیز گچ کاری از رابیتس استفاده می کنند.

قیمت رابیتس درب کارخانه

قیمت رابیتس براساس عوامل مختلفی تعیین می شود. بد نیست بدانید که انواع مختلف توری ها با ستون ها و چشمه های متفاوت تولید و به بازار عرضه می شوند. توری ها با ستون های مختلف از قبیل ۱۱، ۱۳ و یا ۹ ساخته می شوند. استفاده از ستون های مختلف سبب ایجاد توری با وزن های مختلف خواهد شد.

تعداد ستون ها و وزن توری ها عوامل موثر بر قیمت رابیتس به حساب می آیند. برای اطلاع از قیمت توری های رابیتس می توانید با کارشناسان مجرب در بخش فروش تماس حاصل فرمایید. قیمت رابیتس درب کارخانه به دلیل حذف واسطه ها بسیار ارزان تر و مقرون به صرفه تر است. شما می توانید برای کاهش هزینه ها رابیتس را درب کارخانه تحویل بگیرید. بهتر است بدانید که قیمت رابیتس با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نوسانات ارز ثابت و مشخص نیست. توصیه می کنیم قبل از خرید رابیتس از قیمت روز آن مطلع شوید.

کاربرد این محصول در صنعت ساختمان سازی

قیمت رابیتس
قیمت رابیتس

رابیتس به دلیل طرح پذیری بالا و قابل دسترس بودن بسیار پرکاربرد و پرطرفدار است. از کاربردهای متنوع رابیتس می توان به ساخت انواع مختلف سقف های کاذب، پوشش بر روی تاسیسات، تزیین و ترمیم و ساخت انواع مختلف سردرها اشاره کرد. از دیگر کاربردهای رابیتس این است که در گچ بری و گچ کاری انواع مختلف تیرآهن را به وسیله آن پوشش داد. بنابراین پوشاندن تیرآهن ها و بتن ها دیگر کاربرد رابیتس به حساب می آیند. از رابیتس برای ساخت آلاچیق و یا نماهای بیرونی استفاده می کنند.

مزایای استفاده از این نوع توری ها

به دلیل ویژگی بارز این نوع توری ها و منصفانه بودن قیمت رابیتس درب کارخانه اغلب کاربران از این محصول در ساختمان سازی استفاده می کنند. در صورت نیاز شما می توانید به راحتی این محصول را با قیمت مقرون به صرفه از درب کارخانه تهیه نمایید. نصب این نوع توری ها بسیار راحت و آسان است. بنابراین برای نصب آن نیازی افراد متخصص نخواهید داشت.

از دیگر مزایای استفاده از رابیتس این است که به راحتی جوش می خورند و قابل نصب هستند. همچنین حمل و نقل این محصول بسیار راحت و آسان است، زیرا وزن زیادی ندارند. البته توجه داشته باشید که رابیتس ها با وزن کم استحکام قابل توجهی دارند. از مهم ترین مزایای رابیتس می توان به مقاومت آن در برابر شرایط آب و هوایی مختلف اشاره کرد. شما می توانید با مراجعه به مراکز معتبر این محصول پرکاربرد را با کیفیت بالا و قیمت بسیار مناسب خریداری کنید.

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول