سبد خرید
0

No products in the cart.

Return To Shop
حساب کاربری

یا

02153236

 

قیمت روز تیرآهن در تهران

ذوب آهن اصفهان

قیمت روز تیـرآهن ذوب آهن / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۲ ذوب ۱۲۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۵۰۴,۵۸۷ تومان 
تیرآهن ۱۴ ذوب ۱۵۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۴,۱۲۸,۴۴۰ تومان 
تیرآهن ۱۶ ذوب ۱۹۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۵,۰۴۵,۸۷۲ تومان 
تیرآهن ۱۸ ذوب ۲۳۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۶,۱۰۰,۹۱۷ تومان 
تیرآهن ۲۰ ذوب ۲۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۷,۶۱۴,۶۷۹ تومان 
تیرآهن ۲۲ ذوب ۳۲۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۸,۷۳۳,۹۴۵ تومان 
تیرآهن ۲۴ ذوب ۳۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۹,۸۱۶,۵۱۴ تومان 
تیرآهن ۲۷ ذوب ۴۳۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۱۱,۵۵۹,۶۳۳ تومان 
تیرآهن ۳۰ ذوب ۵۰۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۱۵,۱۳۷,۶۱۵ تومان 
قیمت روز تیرآهن ذوب نیمه سبک / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ ذوب نیمه سبک ۱۴۰ کیلو i7بنگاه تهرانشاخه ۳,۸۰۷,۳۳۹ تومان 
تیرآهن ۱۶ ذوب نیمه سبک ۱۷۰ کیلو i7بنگاه تهرانشاخه ۴,۳۵۷,۷۹۸ تومان 
تیرآهن ۱۸ ذوب نیمه سبک ۲۱۰ کیلو i7بنگاه تهرانشاخه ۵,۳۶۶,۹۷۲ تومان 
تیرآهن ۲۰ ذوب نیمه سبک ۲۵۵ کیلو i7بنگاه تهرانشاخه ۶,۳۳۰,۲۷۵ تومان 
  • فولاد البرز ایرانیان
قیمت روز تیرآهن فایکو / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن۱۴ فایکو ۱۳۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۵۸۷,۱۵۶ تومان 
تیرآهن ۱۶ فایکو ۱۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۴,۵۶۸,۸۰۷ تومان 
تیرآهن ۱۸ فایکو ۲۰۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۵,۴۷۷,۰۶۴ تومان 
تیرآهن ۲۰ فایکو ۲۵۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۷,۳۳۹,۴۵۰ تومان 
تیرآهن ۲۲ فایکو ۳۰۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۸,۷۶۱,۴۶۸ تومان 
تیرآهن ۲۴ فایکو ۳۵۰ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
  • قیمت تیرآهن یزد
قیمت روز تیرآهن یزد / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ یزد ۱۳۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۴۷۷,۰۶۴ تومان 
تیرآهن ۱۶ یزد ۱۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۴,۳۸۵,۳۲۱ تومان 
تیرآهن ۱۸ یزد ۲۰۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۵,۳۹۴,۴۹۵ تومان 
تیرآهن ۲۰ یزد ۲۵۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۶,۹۴۴,۹۵۴ تومان 
تیرآهن ۲۲ یزد ۳۰۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۸,۵۰۴,۵۸۷ تومان 
تیرآهن ۲۴ یزد ۳۵۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۹,۵۸۷,۱۵۶ تومان 

    پروفیل صنعت ماهان

گروه ملی اهواز

قیمت روز تیرآهن ماهان / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ ماهان ۱۲۰ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ ماهان ۱۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۴,۲۲۰,۱۸۳ تومان 
تیرآهن ۱۸ ماهان ۱۹۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۵,۰۹۱,۷۴۳ تومان 
قیمت روز تیرآهن اهواز / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ اهواز ۱۳۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۴۸۶,۲۳۹ تومان 
تیرآهن ۱۶ اهواز ۱۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ اهواز ۲۱۵ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید

جهان فولاد غرب

قیمت روز تیراهن کرمانشاه / تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱۲۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۳۰۲,۷۵۲ تومان 
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید

      مجتمع فولاد ظفر بناب

  اطلس اشتهارد

قیمت روز تیرآهن بناب / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ بناب ۱۳۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۴۸۶,۲۳۹ تومان 
تیرآهن ۱۶ بناب ۱۶۵ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
قیمت روز تیرآهن اطلس / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ اطلس ۱۲۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۲۱۱,۰۰۹ تومان 

قیمت تیرآهن تبریز

قیمت روز تیرآهن تبریز/ تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ تبریز ۱۲۵ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید

تیرآهن ترک وارداتی

قیمت روز تیرآهن فوق سنگین ترک / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۸ ترک ۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۶۶۹,۷۲۵ تومان 
تیرآهن ۸ ترک ۴۸ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۱,۸۳۴,۸۶۲ تومان 
تیرآهن ۱۰ ترک ۶۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۴,۱۲۸,۴۴۰ تومان 
تیرآهن ۱۰ ترک ۱۰۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۴,۷۷۰,۶۴۲ تومان 
تیرآهن ۳۳ ترک ۵۹۰ کیلوبنگاه تهرانکیلو ۶۶,۹۷۲ تومان 
تیرآهن ۳۶ ترک ۶۸۶ کیلوبنگاه تهرانکیلو ۶۶,۹۷۲ تومان 
تیرآهن ۴۰ ترک کیلو ۷۹۶ کیلوبنگاه تهرانکیلو ۶۸,۸۰۷ تومان 
تیرآهن ۴۵ ترک ۹۳۲ کیلوبنگاه تهرانکیلو ۶۶,۹۷۲ تومان 
تیرآهن ۵۰ ترک ۱۰۸۹ کیلوبنگاه تهرانکیلو ۶۸,۸۰۷ تومان 
تیرآهن ۵۵ ترک ۱۲۷۲ کیلوبنگاه تهرانکیلو ۷۳,۳۹۴ تومان 
تیرآهن ۶۰ ترک ۱۳۰۰ کیلوبنگاه تهرانکیلو ۷۳,۳۹۴ تومان 

قیمت روز تیرآهن در تهران

تیرآهن یکی از مهم ترین و پر مصرف ترین محصولاتی است که برای ساخت و ساز انواع سوله ها، ساختمان های اداری و منازل مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین آگاهی از قیمت روز تیرآهن در تهران برای خریداران و پیمانکاران بسیار مهم است. همانطور که می دانید برای ساخت و ساز ساختمان ها از اسکلت بتنی یا آهنی استفاده می کنند. امروزه استفاده از اسکلت آهنی در ساختمان سازی بسیار افزایش پیدا کرده است. زیرا اسکلت آهنی در مقایسه با اسکلت بتنی بهتر است و در برابر حوادث طبیعی یا غیر طبیعی مقاوم تر است.

امروزه تعداد زیادی کارخانه در استان های مختلف کشور ایران مثل کرمانشاه و اهواز در زمینه تولید انواع تیرآهن فعالیت می کنند. این کارخانه ها سعی می کنند که وابستگی کشور را به تیرآهن وارداتی کمتر کنند. در ادامه در مورد عوامل تأثیر گذار در قیمت روز تیرآهن در تهران بیشتر صحبت می کنیم.  پس همراه وب آهن باشید.

 

اهمیت قیمت روز تیرآهن در تهران بر ساخت و ساز

خریداران و پیمانکاران می توانند هر روز از طریق مراجعه به سایت های معتبر کارخانه های تولید کننده آهن آلات با قیمت روز تیرآهن آشنا شوند. قیمت تیرآهن در این سایت ها به صورت شاخه ای و کیلویی ذکر می شود. تیرآهن در کارخانه ها در دو نوع H و L  به روش نورد گرم تولید می شود. از تیرآهن H در ساخت و ساز ساختمان های بزرگ استفاده می شود. در حالی که از تیرآهن های سبک تر با سایز های کوچک تر مثل تیرآهن ۱۴ در ساخت اسکلت آهنی ساختمان ها و سوله های معمولی استفاده می شود.

قیمت روز تیرآهن در تهران
قیمت روز تیرآهن در تهران

تیرآهن در انواع سایز های ۱۲ تا ۶۰ تولید می شود. میزان استفاده از تیرآهن در ساخت و ساز به حدی زیاد است که کوچک ترین تغییر در قیمت آن، تاثیر زیادی در هزینه اجرا دارد. بنابراین خریداران باید در هنگام خرید تیرآهن به کیفیت، مرغوبیت و سایز آن توجه کنند تا دچار خسارات مالی نشوند. تیرآهن های ۱۴ و ۱۶ در مقایسه با سایر تیرآهن های موجود در بازار فروش بیشتری دارند.

 

نگاهی به عوامل مؤثر در قیمت روز تیرآهن در تهران

قیمت روز تیرآهن به شرایط داخلی و خارجی کشور وابسته است. آهن آلات نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط اقتصادی کشور ها دارند. هر چقدر که میزان آهن آلات تولید شده در یک کشور بیشتر باشد، میزان صادرات انواع محصولات آهنی در آن کشور افزایش می کند‌. کیفیت و مرغوبیت تیرآهن به مرغوبیت مواد اولیه و کیفیت دستگاه های به کار رفته در تولید آن بستگی دارد.

بدیهی است هر چقدر که مشخصات فیزیکی، ظاهری، مقاومت و استحکام تیرآهن به استاندارد ها و مقیاس های بین المللی نزدیک تر باشد، کارایی، قیمت و کاربرد تیرآهن تولید شده بیشتر است. عوامل مختلفی مثل مسائل اقتصادی و سیاسی، کیفیت مواد اولیه، وضعیت آب و هوایی، هزینه های حمل و نقل و… در قیمت روز تیرآهن در تهران تأثیر می گذارند. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می کنیم‌.

 

تأثیر مسائل سیاسی داخلی و خارجی در قیمت روز تیرآهن در تهران

مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در قیمت روز تیرآهن در تهران است. برخی کشور های تولید کننده و صادر کننده تیرآهن به منظور سودجویی و کسب درآمد بیشتر از صادر کردن آهن آلات به سایر کشور های وارد کننده خودداری می کنند‌. در چنین حالتی کشور های وارد کننده مجبور هستند که برای تأمین تیرآهن و سایر محصولات فولادی مورد نیاز خود، هزینه بیشتری را به این کشور ها پرداخت کنند.

 

قیمت ارز و دلار

تاثیر قیمت ارز بر روی قیمت روز تیرآهن در تهران
تاثیر قیمت ارز بر روی قیمت روز تیرآهن در تهران

قیمت روز تیرآهن در تهران و انواع محصولات آهنی به قیمت دلار جهانی بستگی دارد. یعنی هر چقدر که قیمت ارز جهانی بیشتر شود، قیمت مواد خام مورد نیاز برای تولید انواع تیرآهن نیز افزایش می یابد.  

 

تأثیر قیمت نفت

نفت یکی از فاکتور های مهم و تأثیر گذار در قیمت روز تیرآهن در تهران است. نفت بر روی قیمت بسیاری از محصولات تآثیر می گذارد. اگر در کشور های صادر کننده نفت،  در روند خرید و فروش نفت مشکلی پیش نیاید، قیمت روز تیرآهن چندان تغییر زیادی نمی کند‌ اما اگر به علت تحریم، تورم یا سایر مسائل در فروش و صادرات نفت مشکلی ایجاد شود، قیمت روز تیرآهن افزایش پیدا می کند.

 

کلام پایانی

 تیرآهن یکی از مهم ترین محصولات آهنی است که در هنگام خرید، حتما باید به کیفیت و قیمت آن توجه کنیم. در این مقاله سعی کردیم تا نکاتی را در مورد عوامل تاثیر گذار در قیمت روز تیرآهن در تهران بیان کنیم. امیدواریم از مطالب ذکر شده در این مقاله به خوبی استفاده کنید.

 

برخی نکات مهم در خرید تیرآهن به شرح زیر است:

عرضه تیرآهن به دو صورت شاخه‌ای و کیلویی صورت می‌پذیرد.
پرکاربردترین نوع تیرآهن سایزهای ۱۴، ۱۶ و ۱۸ است.
برندهای کرمانشاه، ذوب آهن، فایکو، آرین، یزد و بناب از مهمترین کارخانه‌های تولید کننده تیرآهن به شمار می‌آیند.

ارائه سرتیفیکیت و برگه استاندارد اجباری تمامی برندهای داخلی برای پیمانکاران و صادرکنندگان گرامی.
ارائه خدماتی دیگر مانند برش تیرآهن به طول دلخواه مشتری با هوا برش و CNC.
تولید تیرآهن زنبوری CPE

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول