سبد خرید
0

No products in the cart.

Return To Shop
حساب کاربری

یا

02153236

 

قیمت روز تیرآهن در تهران

ذوب آهن اصفهان

قیمت روز تیـرآهن ذوب آهن / تاریخ بروز رسانی :۱۴۰۳/۰۱/۲۵
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۲ ذوب ۱۲۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۸۵۳,۲۱۱ تومان 
تیرآهن ۱۴ ذوب ۱۵۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۴,۸۲۵,۶۸۸ تومان 
تیرآهن ۱۶ ذوب ۱۹۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۶,۰۳۶,۶۹۷ تومان 
تیرآهن ۱۸ ذوب ۲۳۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۶,۸۸۰,۷۳۴ تومان 
تیرآهن ۲۰ ذوب ۲۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۹,۶۳۳,۰۲۸ تومان 
تیرآهن ۲۲ ذوب ۳۲۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۱۰,۵۰۴,۵۸۷ تومان 
تیرآهن ۲۴ ذوب ۳۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۱۰,۸۷۱,۵۶۰ تومان 
تیرآهن ۲۷ ذوب ۴۳۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۱۲,۷۵۲,۲۹۴ تومان 
تیرآهن ۳۰ ذوب ۵۰۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۱۵,۲۲۹,۳۵۸ تومان 
قیمت روز تیرآهن ذوب نیمه سبک / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ ذوب نیمه سبک ۱۴۰ کیلو i7بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ ذوب نیمه سبک ۱۷۰ کیلو i7بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ ذوب نیمه سبک ۲۱۰ کیلو i7بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ ذوب نیمه سبک ۲۵۵ کیلو i7بنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
  • فولاد البرز ایرانیان
قیمت روز تیرآهن فایکو / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن۱۴ فایکو ۱۳۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۸۸۰,۷۳۴ تومان 
تیرآهن ۱۶ فایکو ۱۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان 
تیرآهن ۱۸ فایکو ۲۰۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۵,۹۶۳,۳۰۳ تومان 
تیرآهن ۲۰ فایکو ۲۵۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۷,۹۸۱,۶۵۱ تومان 
تیرآهن ۲۲ فایکو ۳۰۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۹,۴۴۹,۵۴۱ تومان 
تیرآهن ۲۴ فایکو ۳۵۰ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
  • قیمت تیرآهن یزد
قیمت روز تیرآهن یزد / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ یزد ۱۳۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۷۶۱,۴۶۸ تومان 
تیرآهن ۱۶ یزد ۱۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۴,۸۴۴,۰۳۷ تومان 
تیرآهن ۱۸ یزد ۲۰۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۵,۸۲۵,۶۸۸ تومان 
تیرآهن ۲۰ یزد ۲۵۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۷,۵۲۲,۹۳۶ تومان 
تیرآهن ۲۲ یزد ۳۰۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۸,۸۵۳,۲۱۱ تومان 
تیرآهن ۲۴ یزد ۳۵۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۱۰,۲۹۳,۵۷۸ تومان 

    پروفیل صنعت ماهان

گروه ملی اهواز

قیمت روز تیرآهن ماهان / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ ماهان ۱۲۰ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ ماهان ۱۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۴,۶۷۸,۸۹۹ تومان 
تیرآهن ۱۸ ماهان ۱۹۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۵,۴۱۲,۸۴۴ تومان 
قیمت روز تیرآهن اهواز / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ اهواز ۱۳۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۸۵۳,۲۱۱ تومان 
تیرآهن ۱۶ اهواز ۱۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ اهواز ۲۱۵ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید

جهان فولاد غرب

قیمت روز تیراهن کرمانشاه / تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱۲۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۴۸۶,۲۳۹ تومان 
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید

      مجتمع فولاد ظفر بناب

قیمت روز تیرآهن بناب / تاریخ بروز رسانی :۱۴۰۳/۰۱/۲۵
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ بناب ۱۳۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۸۵۳,۲۱۱ تومان 
تیرآهن ۱۶ بناب ۱۶۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۴,۶۷۸,۸۹۹ تومان 

  اطلس اشتهارد

قیمت روز تیرآهن اطلس / تاریخ بروز رسانی :۱۴۰۳/۰۱/۲۵
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ اطلس ۱۲۵ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۳,۴۸۶,۲۳۹ تومان 

قیمت تیرآهن تبریز

قیمت روز تیرآهن تبریز/ تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۱۴ تبریز ۱۲۵ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید

تیرآهن ترک وارداتی

قیمت روز تیرآهن فوق سنگین ترک / تاریخ بروز رسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
ناممحل تحویلواحـدقیمتعملیات
تیرآهن ۸ ترک ۷۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۴,۰۳۶,۶۹۷ تومان 
تیرآهن ۸ ترک ۴۸ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۲,۲۹۳,۵۷۸ تومان 
تیرآهن ۱۰ ترک ۶۵ کیلوبنگاه تهرانشاخهتماس بگیرید
تیرآهن ۱۰ ترک ۱۰۰ کیلوبنگاه تهرانشاخه ۴,۹۵۴,۱۲۸ تومان 
تیرآهن ۳۳ ترک ۵۹۰ کیلوبنگاه تهرانکیلو ۶۶,۹۷۲ تومان 
تیرآهن ۳۶ ترک ۶۸۶ کیلوبنگاه تهرانکیلو ۶۶,۹۷۲ تومان 
تیرآهن ۴۰ ترک کیلو ۷۹۶ کیلوبنگاه تهرانکیلو ۶۶,۹۷۲ تومان 
تیرآهن ۴۵ ترک ۹۳۲ کیلوبنگاه تهرانکیلو ۶۶,۹۷۲ تومان 
تیرآهن ۵۰ ترک ۱۰۸۹ کیلوبنگاه تهرانکیلو ۶۶,۹۷۲ تومان 
تیرآهن ۵۵ ترک ۱۲۷۲ کیلوبنگاه تهرانکیلوتماس بگیرید
تیرآهن ۶۰ ترک ۱۳۰۰ کیلوبنگاه تهرانکیلوتماس بگیرید

قیمت روز تیرآهن در تهران

تیرآهن یکی از مهم ترین و پر مصرف ترین محصولاتی است که برای ساخت و ساز انواع سوله ها، ساختمان های اداری و منازل مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین آگاهی از قیمت روز تیرآهن در تهران برای خریداران و پیمانکاران بسیار مهم است. همانطور که می دانید برای ساخت و ساز ساختمان ها از اسکلت بتنی یا آهنی استفاده می کنند. امروزه استفاده از اسکلت آهنی در ساختمان سازی بسیار افزایش پیدا کرده است. زیرا اسکلت آهنی در مقایسه با اسکلت بتنی بهتر است و در برابر حوادث طبیعی یا غیر طبیعی مقاوم تر است.

امروزه تعداد زیادی کارخانه در استان های مختلف کشور ایران مثل کرمانشاه و اهواز در زمینه تولید انواع تیرآهن فعالیت می کنند. این کارخانه ها سعی می کنند که وابستگی کشور را به تیرآهن وارداتی کمتر کنند. در ادامه در مورد عوامل تأثیر گذار در قیمت روز تیرآهن در تهران بیشتر صحبت می کنیم.  پس همراه وب آهن باشید.

 

اهمیت قیمت روز تیرآهن در تهران بر ساخت و ساز

خریداران و پیمانکاران می توانند هر روز از طریق مراجعه به سایت های معتبر کارخانه های تولید کننده آهن آلات با قیمت روز تیرآهن آشنا شوند. قیمت تیرآهن در این سایت ها به صورت شاخه ای و کیلویی ذکر می شود. تیرآهن در کارخانه ها در دو نوع H و L  به روش نورد گرم تولید می شود. از تیرآهن H در ساخت و ساز ساختمان های بزرگ استفاده می شود. در حالی که از تیرآهن های سبک تر با سایز های کوچک تر مثل تیرآهن ۱۴ در ساخت اسکلت آهنی ساختمان ها و سوله های معمولی استفاده می شود.

قیمت روز تیرآهن در تهران
قیمت روز تیرآهن در تهران

تیرآهن در انواع سایز های ۱۲ تا ۶۰ تولید می شود. میزان استفاده از تیرآهن در ساخت و ساز به حدی زیاد است که کوچک ترین تغییر در قیمت آن، تاثیر زیادی در هزینه اجرا دارد. بنابراین خریداران باید در هنگام خرید تیرآهن به کیفیت، مرغوبیت و سایز آن توجه کنند تا دچار خسارات مالی نشوند. تیرآهن های ۱۴ و ۱۶ در مقایسه با سایر تیرآهن های موجود در بازار فروش بیشتری دارند.

 

نگاهی به عوامل مؤثر در قیمت روز تیرآهن در تهران

قیمت روز تیرآهن به شرایط داخلی و خارجی کشور وابسته است. آهن آلات نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط اقتصادی کشور ها دارند. هر چقدر که میزان آهن آلات تولید شده در یک کشور بیشتر باشد، میزان صادرات انواع محصولات آهنی در آن کشور افزایش می کند‌. کیفیت و مرغوبیت تیرآهن به مرغوبیت مواد اولیه و کیفیت دستگاه های به کار رفته در تولید آن بستگی دارد.

بدیهی است هر چقدر که مشخصات فیزیکی، ظاهری، مقاومت و استحکام تیرآهن به استاندارد ها و مقیاس های بین المللی نزدیک تر باشد، کارایی، قیمت و کاربرد تیرآهن تولید شده بیشتر است. عوامل مختلفی مثل مسائل اقتصادی و سیاسی، کیفیت مواد اولیه، وضعیت آب و هوایی، هزینه های حمل و نقل و… در قیمت روز تیرآهن در تهران تأثیر می گذارند. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می کنیم‌.

 

تأثیر مسائل سیاسی داخلی و خارجی در قیمت روز تیرآهن در تهران

مشکلات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در قیمت روز تیرآهن در تهران است. برخی کشور های تولید کننده و صادر کننده تیرآهن به منظور سودجویی و کسب درآمد بیشتر از صادر کردن آهن آلات به سایر کشور های وارد کننده خودداری می کنند‌. در چنین حالتی کشور های وارد کننده مجبور هستند که برای تأمین تیرآهن و سایر محصولات فولادی مورد نیاز خود، هزینه بیشتری را به این کشور ها پرداخت کنند.

 

قیمت ارز و دلار

تاثیر قیمت ارز بر روی قیمت روز تیرآهن در تهران
تاثیر قیمت ارز بر روی قیمت روز تیرآهن در تهران

قیمت روز تیرآهن در تهران و انواع محصولات آهنی به قیمت دلار جهانی بستگی دارد. یعنی هر چقدر که قیمت ارز جهانی بیشتر شود، قیمت مواد خام مورد نیاز برای تولید انواع تیرآهن نیز افزایش می یابد.  

 

تأثیر قیمت نفت

نفت یکی از فاکتور های مهم و تأثیر گذار در قیمت روز تیرآهن در تهران است. نفت بر روی قیمت بسیاری از محصولات تآثیر می گذارد. اگر در کشور های صادر کننده نفت،  در روند خرید و فروش نفت مشکلی پیش نیاید، قیمت روز تیرآهن چندان تغییر زیادی نمی کند‌ اما اگر به علت تحریم، تورم یا سایر مسائل در فروش و صادرات نفت مشکلی ایجاد شود، قیمت روز تیرآهن افزایش پیدا می کند.

 

کلام پایانی

 تیرآهن یکی از مهم ترین محصولات آهنی است که در هنگام خرید، حتما باید به کیفیت و قیمت آن توجه کنیم. در این مقاله سعی کردیم تا نکاتی را در مورد عوامل تاثیر گذار در قیمت روز تیرآهن در تهران بیان کنیم. امیدواریم از مطالب ذکر شده در این مقاله به خوبی استفاده کنید.

 

برخی نکات مهم در خرید تیرآهن به شرح زیر است:

عرضه تیرآهن به دو صورت شاخه‌ای و کیلویی صورت می‌پذیرد.
پرکاربردترین نوع تیرآهن سایزهای ۱۴، ۱۶ و ۱۸ است.
برندهای کرمانشاه، ذوب آهن، فایکو، آرین، یزد و بناب از مهمترین کارخانه‌های تولید کننده تیرآهن به شمار می‌آیند.

ارائه سرتیفیکیت و برگه استاندارد اجباری تمامی برندهای داخلی برای پیمانکاران و صادرکنندگان گرامی.
ارائه خدماتی دیگر مانند برش تیرآهن به طول دلخواه مشتری با هوا برش و CNC.
تولید تیرآهن زنبوری CPE

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول