سبد خرید
0

No products in the cart.

Return To Shop
حساب کاربری

یا

02153236

 

هاش

متن سربرگ خود را وارد کنید

قیمـت روز هاش/ تاریخ بروز رسانی قیمت ها : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
نامابعادضخامت(mm)وزن تقریبیقیمت
هاش ۱۰ سبک ترک۲۰۰ ۶۱,۴۶۸ تومان 
هاش ۱۰ سنگین ترک۲۴۵ ۶۱,۴۶۸ تومان 
هاش ۱۲ سبک ترک۲۴۰ ۶۱,۴۶۸ تومان 
هاش ۱۲ سنگین ترک۳۲۰ ۶۱,۴۶۸ تومان 
هاش ۱۴ سبک ترک۲۹۷تماس بگیرید
هاش ۱۴ سبک ذوبی۲۹۷ ۲۸,۸۹۹ تومان 
هاش ۱۴ سنگین ذوبی۴۰۰ ۲۷,۰۶۴ تومان 
هاش ۱۶ سبک ترک۳۶۵تماس بگیرید
هاش ۱۶ سبک ذوبی۳۶۵تماس بگیرید
هاش ۱۶ سبک ذوبی نرمال۳۶۵تماس بگیرید
هاش ۱۶ سنگین ذوبی۵۱۲ ۲۷,۰۶۴ تومان 
هاش ۱۸ سبک ذوبی۴۲۵ ۴۱,۲۸۴ تومان 
هاش ۱۸ سنگین ذوبی۶۱۵ ۲۷,۰۶۴ تومان 
هاش ۲۰ سبک ذوبی۵۰۸تماس بگیرید
هاش ۲۰ سنگین ذوبی۷۳۵ ۵۴,۱۲۸ تومان 
هاش ۲۲ سنگین ترک۸۸۵ ۶۶,۰۵۵ تومان 
هاش ۲۲ سبک ترک۶۰۶تماس بگیرید
هاش ۲۴ سبک ترک۹۷۰تماس بگیرید
هاش ۲۴ سنگین ذوب۹۷۰ ۵۰,۴۵۹ تومان 
هاش ۲۶ سبک ترک۸۱۸تماس بگیرید
هاش ۲۶ سنگین ترک۱۱۱۵ ۶۶,۰۵۵ تومان 
هاش ۲۸ سبک ترک۹۱۷تماس بگیرید
هاش ۲۸ سنگین ترک۱۲۳۵تماس بگیرید
هاش ۳۰ سبک ترک۱۰۶۰تماس بگیرید
هاش ۳۰ سنگین ترک۱۴۰۴ ۶۶,۰۵۵ تومان 
هاش ۳۲ سنگین ترک۱۵۲۴ ۶۶,۰۵۵ تومان 
هاش ۳۴ سنگین ترک۱۵۰۰تماس بگیرید
هاش ۳۶ سنگین ترک۱۵۰۰تماس بگیرید
هاش ۴۰ سبک ترک۱۵۰۰ ۶۶,۰۵۵ تومان 
هاش ۴۰ سنگین ترک۱۵۰۰ ۶۶,۰۵۵ تومان 
هاش ۴۵ سنگین ترک۲۰۵۲تماس بگیرید
هاش ۵۰ سنگین ترک۲۲۴۴تماس بگیرید
هاش ۶۰ سبک کره۲۱۳۶تماس بگیرید
هاش / تاریخ بروز رسانی قیمت ها : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
نامابعادضخامت(mm)محل تحویلوزن تقریبیقیمتعملیات
هاش ۱۰ سبک ترکبنگاه تهران۲۰۰ ۶۱,۴۶۸ تومان 
هاش ۱۰ سنگین ترکبنگاه تهران۲۴۵ ۶۱,۴۶۸ تومان 
هاش ۱۲ سبک ترکبنگاه تهران۲۴۰ ۶۱,۴۶۸ تومان 
هاش ۱۲ سنگین ترکبنگاه تهران۳۲۰ ۶۱,۴۶۸ تومان 
هاش ۱۴ سبک ترکبنگاه تهران۲۹۷تماس بگیرید
هاش ۱۴ سبک ذوبیبنگاه تهران۲۹۷ ۲۸,۸۹۹ تومان 
هاش ۱۴ سنگین ذوبیبنگاه تهران۴۰۰ ۲۷,۰۶۴ تومان 
هاش ۱۶ سبک ترکبنگاه تهران۳۶۵تماس بگیرید
هاش ۱۶ سبک ذوبیبنگاه تهران۳۶۵تماس بگیرید
هاش ۱۶ سبک ذوبی نرمالبنگاه تهران۳۶۵تماس بگیرید
هاش ۱۶ سنگین ذوبیبنگاه تهران۵۱۲ ۲۷,۰۶۴ تومان 
هاش ۱۸ سبک ذوبیبنگاه تهران۴۲۵ ۴۱,۲۸۴ تومان 
هاش ۱۸ سنگین ذوبیبنگاه تهران۶۱۵ ۲۷,۰۶۴ تومان 
هاش ۲۰ سبک ذوبیبنگاه تهران۵۰۸تماس بگیرید
هاش ۲۰ سنگین ذوبیبنگاه تهران۷۳۵ ۵۴,۱۲۸ تومان 
هاش ۲۲ سنگین ترکبنگاه تهران۸۸۵ ۶۶,۰۵۵ تومان 
هاش ۲۲ سبک ترکبنگاه تهران۶۰۶تماس بگیرید
هاش ۲۴ سبک ترکبنگاه تهران۹۷۰تماس بگیرید
هاش ۲۴ سنگین ذوببنگاه تهران۹۷۰ ۵۰,۴۵۹ تومان 
هاش ۲۶ سبک ترکبنگاه تهران۸۱۸تماس بگیرید
هاش ۲۶ سنگین ترکبنگاه تهران۱۱۱۵ ۶۶,۰۵۵ تومان 
هاش ۲۸ سبک ترکبنگاه تهران۹۱۷تماس بگیرید
هاش ۲۸ سنگین ترکبنگاه تهران۱۲۳۵تماس بگیرید
هاش ۳۰ سبک ترکبنگاه تهران۱۰۶۰تماس بگیرید
هاش ۳۰ سنگین ترکبنگاه تهران۱۴۰۴ ۶۶,۰۵۵ تومان 
هاش ۳۲ سنگین ترکبنگاه تهران۱۵۲۴ ۶۶,۰۵۵ تومان 
هاش ۳۴ سنگین ترکبنگاه تهران۱۵۰۰تماس بگیرید
هاش ۳۶ سنگین ترکبنگاه تهران۱۵۰۰تماس بگیرید
هاش ۴۰ سبک ترکبنگاه تهران۱۵۰۰ ۶۶,۰۵۵ تومان 
هاش ۴۰ سنگین ترکبنگاه تهران۱۵۰۰ ۶۶,۰۵۵ تومان 
هاش ۴۵ سنگین ترکبنگاه تهران۲۰۵۲تماس بگیرید
هاش ۵۰ سنگین ترکبنگاه تهران۲۲۴۴تماس بگیرید
هاش ۶۰ سبک کرهبنگاه تهران۲۱۳۶تماس بگیرید
مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول